„Harc folyik az anglo-amerikai hatalmi körök és a közép-európai népek között.
Mi harcban állunk, akár tudjuk ezt, akár nem, akár akarjuk, akár nem!”

Az ezredforduló óta különféle politikai események a világban olyan mértékben sokasodtak és olyannyira összetetté és bonyolulttá váltak, hogy még az érdeklődő embernek is nehéz kiismerni magát ebben az eseménydömpingben.

Takáts Péter: Miért kell Közép-Európát elpusztítani? című könyvében Rudolf Steiner munkássága alapján próbálja bemutatni a világ eseményeit befolyásoló és irányító erőket.

Rudolf Steiner osztrák polihisztor, filozófus, a Waldorf-pedagógia atyja, író, dramaturg, tanár, a spirituális mozgalom, az antropozófia megalkotója.

Mi van az események hátterében?

A XXI.század első évtizedének sok és látszólag egymással szinte semmilyen összefüggésben sem álló politikai eseményei hova is vezetnek illetve milyen célokat szolgálnak. Az emberek általában érzelmileg kapcsolódnak „kedvenc” pártjukhoz, társadalmi elveikhez, folyamatosan kapnak információkat,

melyek megerősítik érvényességüket, helyességüket vagy éppen megkérdőjelezik a másikat. Minden tálcán kínálnak számunkra, hogy az összefüggésekre ne ébredjünk rá. De eljött az ideje, hogy a valódi okokról beszéljünk, hogy ne dugjuk homokba a fejünket.

Okkult körök működése, hierarchiája

Rudolf Steiner előadásaiban, ahol a politikai események hatterével foglalkozott, gyakran beszélt okkult testvériségekről, olyan csoportokról, amelyek bizonyos szellemi lények inspirációinak hatása alatt állnak és működnek a világban. Kétféle irányzatot különböztetett meg, a nyugati és a keleti okkult testvériséget.

A keleti okkult testvériség az ún. luciferi erők inspirációit veszik át és céljuk, hogy megakadályozzák, hogy a modern ember keresztény ember legyen, akiben tudatos kapcsolat jön létre Krisztussal.

A másik irányzat, a nyugati okkult testvériség, akik közvetlenül Krisztus ellen harcolnak és ebben a harcban egy másik lény, Ahriman inspirációit követik. Céljuk, hogy a „pénz hatalmával és politikai manipulációk segítségével fokozatosan egy országok felett álló és rejtetten működő hatalmi központot hozzanak létre. Ez a központ a jövőben majd ellenőrzése alatt tart minden folyamatot, ami a Földön zajlik és mindent, ami az emberi kapcsolatok terén történik.”

Orbán Viktor:

Egy rejtélyes erő lezárja az európai politikusok száját, és megbénítja a karjaikat, „Európában a keresztényüldözés csak emberi jogi kérdés lehet”. Szerinte akik a keresztényüldözést csak humanitárius problémaként kezelik, azok nem beszélnek arról, ami a legfontosabb. Nemcsak emberek és közösségek, hanem egy egész kultúra áll szervezett támadás alatt, ez pedig a mi kultúránk és civilizációnk, nemcsak Afrikában, de Európában is.

„A támadás formái változatosak: népességcsere, bevándorlás, kigúnyolás, a politikai korrektség szájkosara” – sorolta a miniszterelnök, aki szerint Magyarország a muszlim bevándorlási invázió útvonalán fekszik, ezért meg kell védenie magát. 

A miniszterelnök szerint a nem távoli jövőben lesznek olyan európai országok, amelyekben a vallási-kulturális irányok meg fognak változni. Mindaz tehát, ami Szíriában, Nigériában vagy Irakban történt, sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A kormányfő szerint az európai keresztények nagy bajban vannak, a helyzeten az segíthet, ha visszatalálnak a gyökereikhez. 

Körök hierarchiája

Ezek a csoportok „szigorú hierarchia alapján épülnek egymásra, és a szellemi csoportok, páholyok és okkult testvériségek minden esetben egy hierarchikus rendszert alkotnak. A hierarchiában felfelé haladva azok egyre magasabb szintű szellemi kapcsolatokkal rendelkeznek és egyre kevésbé ismertek a világ előtt elött, működésük egyre kevésbé érthető a világ számára.”

A nyilvánosság számára ismert emberek, csoportok, akiket Steiner „báboknak” nevez (politikusok, pártok és egyesületek, kutató intézetek, egyetemek, civil szervezetek, színházak stb vezetői), akikről azt gondolják, hogy az eseményeket alakítják, de valójában bábfiguraként irányítják őket a háttérből.

„Az USA-ban az elmúlt 80 év során alapítványok, bankok, multinacionális cégek egymást többszörösen átfedő, átláthatatlan és áthatolhatatlan hálózata és összefonódása jött létre, amelyben milliárd dolláros vagyonok forognak ezeknek a célnak a megvalósítása érdekében. (..) Ennek a hatalmas hálózatnak a központi intézménye az ún. „A Háromszázak Bizottsága” (The Committee of 300). Ezt egyes kutatók az okkult testvériségek legfőbb döntéshozó szervének tekintik.

Ezzel szorosan együttműködik a Royal Institute of International Affairs, az Angol Királyi Külügyi Intézet és amerikai társintézménye a Council on Foreign Relation. Együtt irányítják a világrégiók közötti együttműködést összehangoló Trilateral Commission-t. Innen irányítják a Bilderberg Csoportot, amely a központi döntések végrehajtásáért felel az egyes országokban.

„A második vonalban állnak a páholyok és ezoterikus körök.” Az ezoterikus körök és szabadkőműves páholyok korábban történelmi gyökerekkel rendelkeztek (Egyiptomi és Káldeai időkig nyúltak vissza), de mára már elvesztették szellemi gyökereiket. Manapság a „szellemi teret negatív erők töltik ki”.

Az okkult csoportok valódi céljai

Steiner 1917. január 15-i előadásában egyértelmű utalást találunk a célokról.

Ekkor azt mondta, hogy ezek a csoportok az angol népnek egy egészen speciális küldetéséből indulnak ki, ami „abban áll, hogy megalapozza a Föld feletti egyetemes kereskedelmi és ipari egyeduralmat”.  A csoportok tagjai úgy gondolják, hogy miután a brit nép az 5. Atlantisz utáni korszakban a tudatosság hordozója,

ezért jogot formálhat egy egyetemes világ-uralomra, egy kereskedelmi és ipari világuralomra. Ezek az emberek olyan akaratot hordoznak magukban, mely szerint ők „nem akarják többé Krisztust a vezetőjüknek, hanem épp ellenzékbe akarnak kerülni ezzel a világgal”. 

Nem akarják, hogy a világban a keresztény kultúra általánossá váljon. „Éppen ez okozza korunkban Európa nagy tragédiáját (..) hiszen az előtérben működő bábok és politikusok” elutasítják „Európa keresztény szellemi fejlődését”.

Hosszú távon terveznek

„Ezek a körök egészen egyedi és az átlagemberek számára teljesen szokatlan hosszú távú tervezéssel dolgoznak és hatnak a világban. (..) Ezért aztán egy mai, konkrét politikai esemény helyes megítélése csak ilyen nagy időtávlatokban lehetséges.”

Hidegvérűségük abban mutatkozik meg, hogy „a jövőben áhított cél a fontos, a mai hatás, bármilyen szörnyű is legyen az, csak járulékos veszteség és elhanyagolható.”

A Szovjetúnió példája 

A hosszú távú tervezésük legjobb példája a kommunista hatalom létrehozása a Szovjetunióban, mely révén szintén az emberiség jövőjét akarták befolyásolni. „Ma már tudjuk, hogy a bolsevikokat, Lenint és munkatársait a Wall Streetről és más nyugati forrásokból pénzelték, azért mert a nyugati titkos páholyok egy szociális kísérleteket akartak végrehajtani Oroszországban.

Céljuk pedig az volt, hogy megvizsgálják hogyan lehet megakadályozni azt, hogy az önálló én kialakuljon az emberiségben és hogyan lehet egy én nélküli, a hatalomnak mindenben engedelmeskedő, antiszociális lényt az emberből létrehozni.”

 

Ha ezt a kísérletet el tudták volna terjeszteni a világban, és ezzel a

materialista gondolkodást, akkor kiterjeszthették volna hatalmukat az emberiség felett. Vagyis 1917-ben megkezdett és közel 70 évig tartó eseményt azért hoztak létre, hogy egy jövőben bekövetkező eseményt befolyásolhassanak, más irányba terelhessenek.

A média, mint a szürke mágia eszköze – a valóság elrejtése

Steiner azt vallotta, hogy e csoportok szürke mágiát gyakorolnak céljaik eléréséhez. Ahogy mondja: a szürke mágia nem más, mint mérgező hatások irányítása oly módon, hogy bizonyos irányokba károsan hassanak és társadalmilag kóros állapotokat idézzenek elő”. Ezek hatására az ember nem képes a valóságot megismerni. „A szürke mágiának mindig is az újságírás volt a fő eszköze.”

„A szürke mágitát használók jó tudják, hogy az információk megfelelő alakításával és célirányos felhasználásával nem csak 

embereket, hanem egész embercsoportokat lehet elaltatni, szuggerálni és a bennük élő erőt – a saját akaratuktól függetlenül – egészen más irányba terelni. Ezt a szürke mágia úgy éri el, hogy mindenhol és mindenről hazugságokat terjeszt és megpróbálja a való világot ezekkel a hazugságokkal eltakarni az emberek tudatossága elől.”

Bár Steiner idejében a szürke mágia még nem volt olyan erős, mint napjainkban, mégis már akkor (száz éve) is a modern újságírás „mágikus hatalmáról” beszélt.

Mára a média oda jutott, hogy egy olyan virtuális valóságot teremtenek, melyben szellemi, kulturális, gazdasági hazugságok áradatával igyekeznek megakadályozni, hogy az emberek meglássák a valóságot. Ezek a hazugságok alkotják az emberek értékrendszerét, morális életük alapjait.

Tehát ezek az okkult körök és kiszolgálóik a hazugságokkal, az emberi fejlődés manipulálásával, rossz társadalmi körülmények megteremtésével és azok fenntartásával harcolnak céljaikért, a kereszténység ellen.

A kettősség, a dualitás megalapozása

Rudolf Steiner többször rámutatott az okkult testvériségek stratégiájára, politikájára, mely a kettősségre, a dualitásra alapul.

Azt mondta: „ha meg akarják alapozni a kereskedelmi és ipari világuralmat, akkor két részre kell osztani a világot. Egyetlen kereskedelmi birodalom sem létezhet az ellenpárja nélkül. Ezért az egyik oldalon létre kell hozni a brit-amerikai kereskedelmi birodalmat és ugyan igy létre kell hozni a másik pólust. (..)

Az ellentét megteremtése a világban olyan hatalmas gondolat, amely mellett minden más politikai gondolat értéktelennek tűnik, ellentétet létrehozni a brit-amerikai kereskedelmi birodalom és a között, ami a 6. Atlantiszi korszak előkészítéseként, az orosz nép szellemi tulajdonságából adódik.”

Ezek a célok kihatnak az egész világra. Jelen vannak a kormányok programjaiban, politikájában.

A közép, mint minőség megszüntetése

A háttérből irányított manipuláció és minden tevékenység egy duális világ kialakítására irányult, és a mai napig az a célja, hogy hogy a közép, mint minőség örökre eltűnjön először Európából, majd az egész világból.

Ez a harc a közép ellen már az 1800-as évek elején megkezdődött.

1916-ban egy beszélgetésben Rudolf Steiner a következőket mondja Ludwig Polzer-Hoditz grófnak: „A szellemi tér alaposan elő lett készítve egy valódi közép megjelenésére, azon személyiségek által, akiket már mint Goethe, Schiller, Hörderling vagy Herder ismerünk. (..)

Ezt, vagyis a közép megjelenését, az anglo-amerikai páholyok és a jezsuiták, nem akarták. Nem engedhették meg Európában egy felébredő közepet, mert az nem az ő hatalmukat és hatalmi törekvéseiket akarta szolgálni.

„Kaspar Hauser kiiktatásával és küldetésének meghiúsításával biztosítva lett, hogy nem a nagy német gondolkodók határozzák meg az elkövetkezendő századok európai gondolkodását. A világban így a materialista gondolkodást megalapozó angol tudósok Bacon, Newton, Darwin és társaik tanai terjedtek el és nyomukban természetsen általánossá vált a materializmus.

„Már 1890-es években egy eljövendő háborúról beszéltek, amelynek feladata Európát céljaiknak megfelelően átalakítani.  (..) Pontosan tudták, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy Európa a jövőben közép nélküli legyen és a brit-amerikai kereskedelmi és ipari érdekeltségek legjobb felvevő piacává váljon.

Steiner 1917. január 14-i előadásán le is rajzolta ezt a térképet a hallgatói számára és elmondta, hogy ezen az az Európa látható, „aminek akkor kell létrejönnie, amikor a Brit Birodalom egész világra és egész Európára kisugározza erejét.”

Előre kitervelt háborúk és céljaik

„A térképen északon a nagy Orosz Birodalom és alatta a Balkáni Konföderáció látható. Európa rajta darabokra van szakítva és még Németország kettéválasztása is megjelenik rajta. 

A térkép minden szláv népet az orosz birodalomhoz csatol, míg Franciaország tengerparti részei, teljes Spanyolország illetve dél -Olaszország az anglo-amerikai hatalmi szféra része lesz.

Ez a térkép a világháború kitörése előtt készült, és azt mutatja milyen célok eléréséért kell a háborúnak Európában kitörnie.

Európai céljaik megvalósításának következő lépése a szovjet kommunista birodalom létrehozása volt. (..) Majd a két közép-európai birodalom került a célkeresztbe, az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország.

Bár eredetileg egy lépésben szerették volna a célokat elérni, de az elsőként kirobbantott I. Világháborúval csak az Osztrák-Magyar Monarchiát sikerült szétrombolni és feldarabolni. (..)

Ezzel sikeresen vették a duális világrend kialakulásához vezető terv útjában álló egyik nagy akadályt. Már csak Németország állt az anglo-amerikai világhatalmi célok megvalósításának útjában. (..)

A nemzetszocializmus hatalomra segítésével és a II. Világháborúval végül sikerült a másik nagy közép-európai birodalmat, Németországot is teljesen elpusztítani (..) „.

Ezután következett Európa két részre szakítása és egy közel 50 évig tartó szembenállás, azaz egy fél évszázadnyi duális világ, amiben kelet és nyugat, mint jó és rossz álltak szemben egymással. vagyis néhány lépésben és mintegy 100 éves időtávlatban sikerült megvalósítani azt a célt, hogy az addig hármas tagozódású Európából, egy duális Európa jöjjön létre.”

Európai közép minőségének fontossága

„Rudolf Steiner figyelmeztette hallgatóit, hogy mennyire fontos az a minőség, amit Közép Európa hordoz és menyire szükség van a világban a közép-Európából fakadó megértésre. Ugyanis a közép az egy misztérium és közép-Európa egy misztérium tér.

Egy olyan tér, ahol a nyugatról érkező impulzusok át tudnak alakulni és nyomában a világfejlődés áramában

nyugatról kelet felé áramló impulzusok már nem egy-az-egyben, hanem csak egy transzformáció után jutnak el keletre. Mindez persze az ott élő emberekben, mégpedig a bennük élő és ható Krisztus impulzus hatására játszódik le.”

Amennyiben a transzformáció ebben a misztériumban jön létre, akkor a nyugati impulzusok megtermékenyítően hatnak a keleti kultúrára és emberekre.

De ha a transzformáció nem jön létre és a nyugati impulzusok közvetlenül érik a keleti embereket, akkor pusztító hatással lesznek az emberekre és az egész világra.

Miért kell elpusztítani Európát?

A világhatalmi célok következő és egyben utolsó lépcsőfoka Európának, mint középnek a teljes megsemmisítése és az Amerika-Európa-Ázsia földrajzi hármasság átalakítása, egészen pontosan duálissá tétele.

”Ha ez a terv sikerülne, akkor ezzel nem csak Európa kerülne ki az emberiség fejlődésének áramából, hanem a keresztény, Krisztus impulzus is, mert ennek éppen az európai embereket kellene átjárnia és belőlük kellene sugározni a világba, a keleti és nyugati földrészekre.”

Mi az európai kontinens jövője a világfejlődésben?

Nézzük meg a Templomos Lovagrend küldetését. „Céljuk az volt, hogy Európát átitassák a Krisztus impulzussal, az európai szellemi életet a kereszténység erőivel átszellemiesítsék és az európai életet a kereszténység erőivel áthassák.(..)  A Lovagrend tagjai pontosan tudták, hogy a kereszténység Krisztus hatóterülete Európa.”

Európa kiiktatásának stratégiai elméleti alapjait a múlt század elején egy osztrák nemes, gróf Richard Coudenhove – Kalergi fektette le. A terv legalizálására és fedőszervezeteként 1922-ben Bécsben létrehozta a Pán-Európai Mozgalmat, melynek egyetlen célja az Új-Világrend létrehozása volt. Vezetője pedig az Egyesült Államok.

E célhoz vezető utat a „Praktischer Idealismus” című könyvben írta le. Kifejti, hogy ezt az új Európát már „nem az Óvilág őshonos népei birtokolják majd, hanem egy új faj, mégpedig egy emberalatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredményeként jön majd létre”.

A könyvben kimondja, hogy a cél elérése érdekében Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni. Erre azért van szükség, mert ebben az esetben Európában egy identitás és etnikai hivatartozás nélküli gyökrételen és soknemzetiségű sokaság jön létre, melyeken a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.”                       Ha egy kicsit körbe nézünk, láthatjuk, hogy a terv megvalósítása ezerrel zajlik.

Nincs többé egységes és önálló Európa?

Ezek a tervek az elmúlt évszázadokban mindvégig titkosak maradtak.

1990-ben azonban az Economist című neves gazdasági és politikai folyóiratban megjelent Brian Beedham (egyetemi tanár, az Economist külpolitikai szerkesztője) írása és hozzá kapcsolódóan egy térkép, 

mely Európa és az európai közép minőségének teljes kiiktatását célzó tervet mutatta be, hanem egyben az ennek nyomán kialakuló új világot is. Ezen a térképen a közép már nem csökkent méretű, hanem már nem létezik. „Ezen már nincs többé egységes és önálló Európa!”

A Kalergi terv és az Economist-ben megjelentetett térkép információi egyértelműen összefüggést mutatnak a mai világban zajló világpolitikai folyamatokkal.

Németországot már sikerült az anglo-amerikai körök „feltétlen kiszolgálójává tenni. Az a Németország, amivel ma találkozhatunk az már messze nem az, ami a két világháború előtt volt, mert ez a német politika elárulta a közép minőséget és átállásával megteremtette a lehetőséget a következő lépés megtételéhez.

„Az elmúlt időszak történései, elsősorban az arab, iszlám világ teljes káoszba döntése, közvetlenül az Európával kapcsolatos rejtett célokat szolgálják.

Ma már elérhetőek bárkinek az eddig titkos tervek

1996-ban megjelent dr. Prof Samuel Huntington: „A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása”

A világ egyes részének a hatalomért folytatott harcát mutatja be a szerző és ismerteti azt az új világrendet amely ki fog alakulni. Bár még csak finoman, de felvetette a migráció kérdéskörét, amikor ezt írta: „a népesség növekedés nyomása a gazdasági stagnálással együtt elősegíti a muzulmán országokba történő migrációját, és az érintett országokban a bevándorlás fontos és kényes kérdéssé válik”.

Ma már látjuk, hogy az ezekre az országokra kívülről rákényszerített belső háborúkkal sikerült ezt a gazdasági stagnálást olyan szélsőséges és a helyzetet olyan kaotikussá tenni, hogy az akkor még csak előre vetített migráció mára valóban meg is indult.

1997-ben megjelent Zbignew Brzezinski: „The Grand Chessboard. American Promacy And Its Geostrategic íimperatives” (A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai)

Ebben egyértelműen kifejti az író az anglo-amerikai politika lényegét, és világosan beszél Európa jövőjéről:

„A tény egyszerű és világos, Nyugat-Európának és messzemenőkig Közép-Európának, egy amerikai protektorátussá kell válnia, olyanoknak, akik hűbéres állapotukra 

és adófizetési kötelezettségükre maguktól és mindig emlékeznek.”

Ismerős gondolat. Európa, mint az USA hűbérbirtokosa. Ez szerepelt a Kalergi tervben is, amikor megállapította, hogy a Pán-Európai Mozgalmat, melynek egyetlen célja egy ilyen „Új Világrend” létrehozása volt.

A lényeget Brzezinski a 48.oldalon fogalmazza meg: „ mivel a világ nagy részén nagy vágy él az emberekben az amerikai életstílus után, ezért ez kitűnő keretet és lehetőséget ad számunkra hatalmi törelkvéseink indirekt és szinte észrevétlen megvalósításához és az USA hatalmi hegemóniájának biztosításához.”

2004-ben megjelent Thomas P.M. Barnett (Donald Rumsfeld USA volt védelmi miniszterének tanácsadója): „Blueprint for Action” (akcióterv) című könyve

Az író a geopolitika sakktábláján az Egyesült Államok hegemóniájának megőrzése és kiépítése céljából elengedhetetlennek tartott lépéseket, akciókat vázolja fel. Létre kell hozni és fenn kell tartani bizonyos folyamatokat, áramlásokat. Az első folyamat a bevándorló tömegek szabad áramlásának szükségessége.

Ez azért szükséges, mert ha ez a szabad ember áramlás megvalósul, akkor legalább évi másfél millió főből álló Európába áramló bevándorló tömeget fog eredményezni, és ez teljesen szétzilálja majd az európai nemzetállamokat.

Fontosnak tartja, hogy a keveredés úgy valósuljon meg, hogy általa egy olyan új népesség jöjjön létre, amelynek mesterségesen kialakított, kreol bőrű átlagembere maximum annyi értelemmel rendelkezzen, ami elegendő ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Az európai ember így a jövőben az értelemnek csak egy kis 

szikrájával fog rendelkezni, annyira együgyű lesz, hogy a politikai irányítással szemben semmiféle ellenállást nem tanúsít majd.

Egyértelműen ki is mondja, hogy a folyamatokat úgy kell alakítani, hogy Európát 90-es IQ alatti emberek népesítsék be.

Az ember áramlást ezért senkinek és semminek nem szabad akadályoznia. Azt írja, ha valaki mégis megtenné, akkor ezzel az Egyesült Államok alapvető érdekeit sértené és ezért az ilyen politika szószólóit egyszerűen el kell intézni, méghozzá amilyen gyorsan csak lehet. Szó szerint azt írja: „És ha erőszakkal lépnek fel a világrend ellen, akkor azt mondom: öljétek meg őket”

Blueprint for Action, 282 oldal